Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten, offertes, bijhorende overeenkomsten en facturen van TWISTED STUDIO, met maatschappelijke zetel te 9040 Gent, Aannemersstraat 136, ondernemingsnummer BE 0775.817.678. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Offertes

De prijzen en kosten opgenomen in offertes, zijn steeds exclusief BTW. TWISTED STUDIO verbindt zich ertoe naar best vermogen (inspanningsverbintenis) de uiteindelijke kostprijs zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de weergegeven raming. Wanneer een bestelbon door de opdrachtgever wordt verstuurd, dan verbinden we ons onder die prijs te blijven. Een offerte (= het “aanbod”) is geldig gedurende 30 dagen.

Bestellingen en opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Wanneer de opdracht wordt gegeven te starten met de uitvoering van de offerte, geldt dit eveneens als aanvaarding van de offerte (huidige algemene voorwaarden incluis). Bij aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever na verstrijking van voormelde termijn van 30 dagen, ontstaat er geen overeenkomst, tenzij TWISTED STUDIO alsnog binnen de 15 dagen na verzending van de aanvaarding door de opdrachtgever haar akkoord bevestigt, hetzij expliciet (per brief of per e-mail), hetzij impliciet door aanvang van de werkzaamheden. De overeenkomst die ontstaat na aanvaarding van een offerte, stemt integraal overeen met de inhoud van die offerte (huidige algemene voorwaarden incluis).

3. Oplevering

Behoudens andersluidende bepaling, zijn de in offertes opgenomen termijnen van oplevering indicatief. TWISTED STUDIO is slechts in verzuim nadat de opdrachtgever TWISTED STUDIO dienaangaande aangetekend in gebreke heeft gesteld.

TWISTED STUDIO zal zich houden aan het tijdschema uitgezet in de offerte, of zoals gewijzigd bij elk order voor verandering. TWISTED STUDIO zal mogelijke vertraging vermijden, en voorzover dergelijke vertraging te wijten is aan TWISTED STUDIO, zal TWISTED STUDIO onmiddellijke maatregelen nemen, inclusief overuren en het toevoegen van medewerkers, om aan het tijdschema te voldoen. Als de opdrachtgever mid-project een verandering vraagt van de uitvoering die tijd en kosten zou toevoegen, zullen beide partijen te goeder trouw inspanningen doen om overeen te komen over de bijzonderheden van deze verandering.

4. Intellectuele eigendom

Behoudens andersluidende overeenkomst en onder opschortende voorwaarde van integrale betaling van alle facturen van TWISTED STUDIO en ongeacht de sector waartoe de opdrachtgever behoort, verleent TWISTED STUDIO aan de opdrachtgever op het door de opdrachtgever goedgekeurde eindresultaat (inclusief op de desgevallend (bij)geleverde software) een gebruiksrecht, ongelimiteerd in tijd en ruimte. Dit betekent dat de opdrachtgever het eindresultaat op alle mogelijke wijzen mag exploiteren (reproduceren en aan het publiek meedelen), zonder TWISTED STUDIO daartoe vooraf om toestemming te moeten vragen, en zonder TWISTED STUDIO een bijkomende vergoeding verschuldigd te zijn.

Uitgesloten van voormelde gebruikslicentie, is het zogenaamde “adaptatierecht” (= het recht om de creatie op gelijk welke manier aan te passen / te wijzigen). Voor iedere bewerking (en reproductie of mededeling van die bewerking aan het publiek) is steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van TWISTED STUDIO vereist.

TWISTED STUDIO blijft eigenaar van alle materiële en immateriële rechten op schetsen, tekeningen, ontwerpen, modellen, negatieven, films, evenals broncode en “CMS” (contentmanagementsysteem) van gebeurlijk aangeleverde software.

5. Aansprakelijkheid

TWISTED STUDIO kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan of fout in het resultaat van de opdracht indien de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 een controle heeft uitgevoerd en hun goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever zal tijdig de nodige informatie en het nodige materiaal verschaffen en alle bijstand verlenen die TWISTED STUDIO nodig heeft voor de vervulling van de aan TWISTED STUDIO toevertrouwde opdracht. Bij gebrekkige naleving van deze verbintenis door de opdrachtgever, is TWISTED STUDIO niet aansprakelijk voor vertragingen of fouten bij uitvoering van de opdracht.

TWISTED STUDIO is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit, de boodschap of enig ander aspectvan het materiaal aangeleverd door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal TWISTED STUDIO te allen tijde vrijwaren voor aanspraken van derden dienaangaande.

In het bijzonder maar niet uitsluitend, zal de opdrachtgever, indien het aangeleverde materiaal creaties bevat die toebehoren aan derden (al dan niet beschermd door middel van intellectuele eigendomsrechten), als enige verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de nodige toelatingen namens die derden voor het gebruik ervan. De aansprakelijkheid van TWISTED STUDIO voor schade uit hoofde van de uitvoering van een bepaalde opdracht, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de aan TWISTED STUDIO toekomende vergoeding voor die bewuste opdracht. Onder geen enkele omstandigheid kan TWISTED STUDIO aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade zoals commerciële schade, inkomstenderving of verlies van informatie.

6. Credits – Prijzen – Wedstrijden

De opdrachtgever stemt ermee in dat TWISTED STUDIO de naam van de opdrachtgever en de voor hem of haar volbrachte opdracht mag gebruiken voor referentiedoeleinden. Prijzen die toegekend worden aan de creatie zijn nominatief. Enkel bij toelating door de opdrachtgever kan een beschrijving en de resultaten van de opdracht gepubliceerd worden.

7. Vertrouwelijkheid

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …). Het gaat hierbij over documenten, werkwijzes, templates, methodieken en dergelijke die binnen deze opdracht ontwikkeld worden. Verder gebruik hiervan kan enkel na schriftelijke overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekend maken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij.

De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst. Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

  • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
  • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van de Overeenkomst;
  • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van de Overeenkomst;
  • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
  • de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt

8. Facturatie

De prijs voor de geleverde diensten en verleende gebruiksrechten wordt gefactureerd op het ogenblik van de oplevering van het eindresultaat. Bij opdrachten die een tijdsduur kennen over verschillende kwartalen heen, wordt per fase van de opdracht gefactureerd zoals aangegeven in de offerte.

Indien partijen dit zijn overeengekomen, is TWISTED STUDIO gerechtigd een deel van de totale prijs voor de opdracht te factureren als voorschot. Bij gebrek aan betaling van de voorschotfactuur binnen de vermelde betalingstermijn, is TWISTED STUDIO gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot op het moment van algehele betaling van die voorschotfactuur.

Indien de opdrachtgever/schuldenaar de factuur wenst te protesteren, dient dit protest TWISTED STUDIO te bereiken per aangetekend schrijven en mail en dit binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan duidelijk en specifiek protest, wordt de opdrachtgever/schuldenaar geacht de factuur te hebben aanvaard en is deze zondermeer integraal verschuldigd. Iedere factuur is betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van bovenvermelde betalingstermijn van 15 dagen, is de opdrachtgever/schuldenaar van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de dag na de uiterste betaaldatum en tot op het ogenblik van algehele betaling, bovenop het factuurbedrag verschuldigd aan TWISTED STUDIO een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 3% van het factuurbedrag.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Iedere opdracht, offerte, overeenkomst of factuur van of met TWISTED STUDIO, evenals iedere betwisting daaromtrent, dient integraal te worden geïnterpreteerd en beoordeeld naar Belgisch recht. Voor alle geschillen tussen partijen, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. 

Blijf op de hoogte

Volg ons op

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief voor meer updates over onze trainingen, events en projecten

Contact

Werkplek:
Drabstraat 43, B-9000 Gent

Factuuradres:
Aannemersstraat 136, B-9040 Gent

BTW: BE 0775.817.678

©Twisted studio 2022

Made with care in Josworld.org